Jämställdhetsmyndigheten om unga och jämställdhet

Unga män – Kvinnor överdriver

Sveriges Jämställdhetsmyndighet har nyligen släppt en rapport. I den framkommer det att en majoritet av svenskarna anser att jämställdhet mellan könen är ett viktigt samhällsmål. Vad som samtidigt synliggörs är att attityderna varierar mellan olika åldersgrupper. En allvarlig varningssignal är, att så många som 1 av 4 unga män i åldrarna 16 – 24 år svarar i undersökningen att det ”stämmer helt”, att kvinnor överdriver hur ojämställt det är. Ställ det i relation till att endast 1 av 20 unga kvinnor i Jämställdhetsmyndighetens undersökning anser det. I rapporten framgår det inte om exempelvis etniska, religiösa eller kulturella bakgrunder, har haft någon påverkan.

Jämställdhetsmyndigheten påvisar stora skillnader

Nina RungI den undersökning som Jämställdhetsmyndigheten genomfört, så påvisas stora skillnader mellan gruppen unga kvinnor och unga män, i synen på jämställdhet som viktigt. Synen skiljer sig även åt huruvida ojämställdhet är ett problem eller inte. Men bristen på jämställdhet är ett problem – ur flera perspektiv. Ljuset i tunneln är att allt fler, utöver Jämställdhetsmyndigheten, har eller börjar komma till insikt om det här. Ett bakslag är att pågående coronapandemi har stoppat upp jämställdhetsarbetet, enligt  Allbright-rapporten för år 2020.

– Vi måste öka förståelsen för hur viktigt jämställdhet är för både affärs-, samhälls-, världs- och fredsutvecklingen. Min uppfattning är också, att vi alla behöver vara med och påverka synen på jämställdhet.

– I ett tidigare inlägg skriver jag om Margot Wallström, som verkat för jämställdhet under många år,  om hennes råd hur vi alla kan göra viktig skillnad för jämställdheten. Vi behöver ta egenansvar här.

Lena Ag, generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten – Åtgärder måste vidtas

Lena Ag Generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten
Lena Ag, generalasekreterare Jämställdhetsmyndigheten, understryker hur viktigt det är att dagens beslutsfattare vidtar åtgärder i arbetet för jämställdhet.

På DN Debatt den 30/1, skriver Lena Ag, generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten, att deras undersökning slår hål på myten om att unga automatiskt kommer att föra jämställdhet vidare. Hon lyfter samtidigt hur viktigt det är att dagens beslutsfattare vidtar åtgärder.

– För min egen del, så anser jag att vi behöver utbilda bättre i jämställdhet. Vi behöver starkare belysa vad jämställdhet handlar om och varför det är så viktigt med jämställdhet mellan könen. Och vi behöver börja utbilda redan i skolan.

En briljant ”side-kick” – Det är hennes framtid det handlar om

– Jag har en briljant side-kick. Hon heter Saga och är 16 år. Hon är den första att läsa mina inlägg för att snabbt återkoppla viktiga reflektioner och synpunkter. Saga tillhör en generation som snart kommer att göra sitt intåg på arbetsmarknaden. Bristen på jämställdhet handlar om hennes möjligheter att få bidra med sina kunskaper, kompetenser och sin begåvning, till samhällsutvecklingen. Det handlar om hennes framtida möjligheter att ta plats på ledningsnivå på lika villkor som killarna i hennes klass.  

Saga, är en av de unga jämställdhetsrapporten berör

– Saga är en begåvad, insiktsfull och medveten ung tjej. Det gör henne till ett spännande bollplank för mig. Jag skickade henne en förfrågan om hon ville svara på följande två frågor:

  1. Varför är jämställdhet viktigt för dig?
  2. Vad kan du göra i vardagen för att påverka att utvecklingen av jämställdhet går framåt?

Så här svarade Saga, varför jämställdhet är viktigt för henne:

Saga, 16 år
– Jämställdhet är viktigt för mig, därför att den grundliga respekten för människor är det som driver vårt samhälle framåt, svarar Saga.

– Jämställdhet är viktigt för mig, därför att den grundliga respekten för människor, är det som driver vårt samhälle framåt och ser till att invånarna känner sig inkluderande och lika mycket värda. Genom att på olika sätt förtrycka 50% av befolkningen, hindrar det mansdominerade samhället så många kvinnor från att bygga upp sina egna liv, utifrån egna önskemål och drömmar, och från att uppnå sin potential. Det faktum att den dominerande majoriteten av chefspositioner besitts av män är oroande, inte för att män är inkompetenta, men för att kvinnor har lika mycket att komma med. Genom att göra det svårare för kvinnor att ta sig upp till samma positioner, missar både företagen och världen så otroligt många och viktiga perspektiv. År 2021 borde vi ha kommit längre.

Machokulturen och misstron till rättsystemet

Jämställdhetsmyndigheten om en negativ trend bland unga killar– Jag, som en ung kvinna från den vita medelklassen i Sverige, är väldigt priviligierad på många sätt, vilket jag är medveten om. Samtidigt, så blir jag arg över att jag och mina tjejkompisar måste gå med nycklarna mellan fingrarna på kvällarna, se oss omkring konstant och känna stress varenda gång vi möter någon, när vi är på väg hem ensamma på kvällen. Vi ska inte behöva vara rädda för att bli drogade och utnyttjade, samtidigt som killar i vår ålder inte ens behöver tänka de tankarna. Jag blir så ledsen, när jag hör vad nära kompisar har behövt gå igenom på grund av machokultur och Sveriges rättssystem, som inte straffar förövare tillräckligt hårt. Därför, behöver vi jämställdhet.

Trygghet och lika möjligheter världen över

– Jämställdhet för mig, det är trygghet och jag tänker göra allt jag kan under mitt liv, för att mina framtida döttrar ska kunna växa upp i en tryggare och öppnare värld.

– Samtidigt, så tänker jag på kvinnor i alla andra länder, att Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst inom jämställdhetsfrågan. Det låter smickrande, men är egentligen oroande. Kvinnor i andra delar av världen har det så mycket värre, vilket vi alla borde ta ett gemensamt ansvar för att förbättra. Alla världens kvinnor borde ha samma möjligheter som alla världens män.

Vad vi kan göra för att påverka jämställdheten

– Det absolut viktigaste tror jag är att prata om jämställdhet, utbilda och uppfostra barn rätt redan från början. Om man ger sina barn inställningen, att alla människor har samma värde och borde ha samma rättigheter och skyldigheter redan från början, så kommer samhället att bli mer och mer jämställt för varje generation. Det är bevisat, att människor har lättast att lära sig som barn och är därför lättast att forma då. Vi borde därför lära barnen viktiga grundliga värderingar redan som små. Lära dem alltifrån att inte ljuga och att respektera varandra oavsett kön.

Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhet kommer inte att automatiskt föras vidare av unga.– Jag tycker att man borde prata mer om machokultur, samtycke, normer, respekt och jämställdhet, både privat och i skolan. När jag gick i nian, så ordnade jämställdhetsrådet, som jag var med i, en lektion för alla sjuor och åttor, där vi pratade om just detta hela lektionen. De fick ha egna diskussioner kring ämnen, som varför det är mer socialt accepterat för tjejer att gråta än killar osv, och hur de tycker att det samhälle de ska växa upp i egentligen borde vara. Alla var överens om att det inte borde vara någon skillnad mellan kvinnor och mäns förutsättningar beroende på kön.

– Det jag märkte genom att hålla i en av lektionerna var, att både tjejerna och killarna var så mycket mer mottagliga och öppna för de här sortens diskussioner, än vad jag hade trott att de skulle vara. Så, varför pratar vi inte mer med ungdomar om detta i skolan?

Synen på föräldrarnas roll för utvecklingen av jämställdhet

– Det borde självklart gälla för alla föräldrar, att de redan från början pratar med både sina döttrar och söner om jämställdhet. Det är så oerhört viktigt, att förklara att det faktiskt finns skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas i samhället och vilka problem det medför. Framför allt hur vi aktivt måste agera för att minimera skillnaderna. Jag tycker att det är jätteviktigt att lära barnen så fort som möjligt, alltifrån att behandla människor lika till att det är okej för killar att gråta och visa sina känslor. Det enda sättet att göra samhället mer jämställt på sikt, är att uppfostra barnen rätt och utbilda fler och fler människor om jämställdhet. Det är lättast att börja hos de små, som faktiskt är framtiden.

/Saga, 16 år, gymnasieelev någonstans i Sverige

Hjärta Love– Visst är hon briljant, min side-kick! 

 

”Jämställdhet handlar övergripande om  unga flickors och kvinnors möjligheter att få bidra med sina kunskaper, kompetenser och förmågor till samhällsutvecklingen – på lika villkor som unga killar och män – här och nu och i framtiden.”

När vi pratar jämställdhet – Vad talar vi om?

Förenklat beskrivet kan jämställdhet beskrivas som rättvisa, hälsa och lönsamhet. Det handlar  om kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – genomgripande i livet. Men jämställdhet handlar om så mycket mer. Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Enligt de svenska nationella jämställdhetsmålen, ska kvinnor och män ha samma makt att forma både sina egna liv och samhället. Det handlar om viktiga strukturella förändringar i vårt samhälle, där kvinnor ska ha samma ekonomiska själv­ständighet som män. Inflytande och makt ska vara lika. Kvinnors vardag, arbetet med hem och barn måste delas lika och mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Vad säger Konsultföretaget McKinsey?

Konsultföretaget McKinsey har tagit fram en rapport som bekräftar jämställdhet som den absolut viktigaste tillväxtfaktor. Enligt rapporten, så kan ekonomin i världen växa med så mycket som 26 procent – om kvinnor och män var mer jämställda.

– Vi borde med andra ord inte ha råd att ha ”icke” jämställda arbetsplatser. Det är en otroligt stor tillväxtpotential som företagsledningar kastar bort varje dag.

Några reflektioner från mig:

– Vi behöver bättre lyfta fram vad jämställdhet handlar om – utöver kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet handlar om så mycket mer. I en starkt transformativ tid, så måste vi ta till vara på kvinnors kompetens för att klara kompetensförsörjningen. Brist på jämställdhet i ett bolag ställer både lönsamhet, affärsutveckling och tillväxt på spel.

– Var och en av oss behöver göra en ”självinventering”, vad vi kan göra för att driva på jämställdhetsarbetet. Vi behöver se över vad vi kan förändra i vårt eget beteende. Vi behöver också se över hur vi – i ord och handling – kan vara med och påverka  samhällsutvecklingen…

Vid pennan/

Madeleine

Övrigt:

Några företag som förstått vikten av jämställdhet inom bolaget är byggföretagen JM AB och Skanska AB. Du kan läsa mer om Skanskas arbete med jämställdhet på min webbsida ”Kommunikation och Ledarskap – verktyg för affärsutveckling med affären i centrum”.

En mångfaldssmart byggjätte

Läs hela Jämställdhetsmyndighetens rapport här.

Läs hela Allbright-rapporten här.

Exempel på studier som visar på hur jämställdhet lönar sig:

McKinsey, Delivering Through Diversity 2017 (länk till rapport ej möjlig); Peterson Institute for International Economics 2016

Föreningen Tillsammans

Nina Rung, kriminolog, föreläsare och debattör

Faktaruta:

Jämställdhet, handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Jämlikhet, betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Foto: Pixabay.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.